جایگاه مدیریت نوآوری و فن آوری در صنعت خودرو +۱۴۰۰

جایگاه مدیریت نوآوری و فن آوری در صنعت خودرو

جایگاه مدیریت نوآوری و فن آوری در صنعت خودرو مدیریت نوآوری در واقع خلق و توسعه  ایده های جدید است اما مدیریت فن آوری بر بکار گیری و بهره برداری از نوآوری های موجود تکیه دارد. این دو مقوله مثل حلقه متصل به هم هستند، مدیریت فن آوری شامل گام های مختلفی بوده که عبارت […]