چرا ماشین در فصل سرما هم جوش می آورد؟

چرا ماشین در فصل سرما هم جوش می آورد؟

چرا ماشین در فصل سرما هم جوش می آورد؟ تحلیل کردن آمپر آب اتومبیل هنگام روشن و خاموش شدن رشته رادیاتور ماشین محدوده دمای نرمال موتور را به شما نشان می‌دهد. به‌این مراد ابتدا خنک کننده را خاموش نمائید و از ماشین خویش پیاده گردید. حرفه ماشین را پایین لحاظ بگیرید و با روشن شدن […]